చెకుముకి సైన్స్ సంబురాలు – 2018 జిల్లా స్థాయి డిసెంబరు 16వ తేదిన జరుగును.

జిల్లా స్థాయి చెకుముకి సైన్స్ సంబరాలు డిసెంబరు 16వ తేదిన నిర్వహించబడును. నిర్వహించే ప్రాంతము మరియు సమయము మండల స్థాయి పరీక్ష నాడు తెలియజేస్తారు. మండల స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం పోందిన తెలుగు మరియి ఇంగ్లీషు మీడియంలలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల టీంలు జిల్లా స్థాయికి అర్హత పొందుతాయి

చెకుముకి సైన్స్ సంబురాలు – 2018 జిల్లా స్థాయి డిసెంబరు 16వ తేదిన జరుగును.
Scroll to top