జన విజ్ఞాన వేదిక తెలంగాణ 3 వ రాష్ట్ర మహ సభలు అక్టోబర్ 12, 13, 14 తేదీలలో.. సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం , భాగ్ లింగంపల్లి , హైదరాబాద్ నందు ఘనంగా జరిగినవి.

జన విజ్ఞాన వేదిక తెలంగాణ 3 వ రాష్ట్ర మహ సభలు అక్టోబర్ 12, 13, 14 తేదీలలో.. సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం , భాగ్ లింగంపల్లి , హైదరాబాద్ నందు ఘనంగా జరిగినవి.

జన విజ్ఞాన వేదిక తెలంగాణ 3 వ రాష్ట్ర మహ సభలు అక్టోబర్ 12, 13, 14 తేదీలలో.. సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం , భాగ్ లింగంపల్లి , హైదరాబాద్ నందు ఘనంగా జరిగినవి.
Scroll to top